Comparison of Trihelix transcription factors between wheat and Brachypodium distachyon at genome-wide

Plant Trihelix transcription factors, specifically bind to GT elements and play important roles in plant physiology and development. Wheat is a main cereal crop. Brachypodium distachyon is a close relative of wheat and has been described as a new model species for studying of grass functional genomics. Presently, little is known about wheat and B. distachyon Trihelix genes. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    8    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.