PLAIDOH: A novel method for functional prediction of long non-coding RNAs identifies cancer-specific LncRNA activities

Long non-coding RNAs (lncRNAs) exhibit remarkable cell-type specificity and disease association. LncRNA’s functional versatility includes epigenetic modification, nuclear domain organization, transcriptional control, regulation of RNA splicing and translation, and modulation of protein activity. However, most lncRNAs remain uncharacterized due to a shortage of predictive tools available to guide functional experiments. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    20    1    03-10-2022
6    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.