Methylome and transcriptome analyses of apple fruit somatic mutations reveal the difference of red phenotype

Fruit peel colour is an important agronomic trait for fruit quality. Cytosine methylation plays an important role in gene regulation. Although the DNA methylation level of a single gene is important to affect the phenotype of mutation, there are large unknown of difference of the DNA methylation in plant and its mutants. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
81    5    1    03-10-2022
33    11    1    03-10-2022
111    123    1    03-10-2022
13    1    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.