Transcriptomic profiling of the flower scent biosynthesis pathway of Cymbidium faberi Rolfe and functional characterization of its jasmonic acid carboxyl methyltransferase gene

Cymbidium faberi, one of the most famous oriental orchids, has a distinct flower scent, which increases its economic value. However, the molecular mechanism of the flower scent biosynthesis was unclear prior to this study. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.