Identification and characterization of genes with absolute mRNA abundances changes in tumor cells with varied transcriptome sizes

The amount of RNA per cell, namely the transcriptome size, may vary under many biological conditions including tumor. If the transcriptome size of two cells is different, direct comparison of the expression measurements on the same amount of total RNA for two samples can only identify genes with changes in the relative mRNA abundances, ., cellular mRNA concentration, rather than genes with changes in the absolute mRNA abundances. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    9    1    04-10-2022
13    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.