Alterations in tissue microRNA after heat stress in the conscious rat: Potential biomarkers of organ-specific injury

Heat illness remains a significant cause of morbidity in susceptible populations. Recent research elucidating the cellular mechanism of heat stress leading to heat illness may provide information to develop better therapeutic interventions, risk assessment strategies, and early biomarkers of organ damage. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    75    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.