Data-driven multiple-level analysis of gutmicrobiome-immune-joint interactions in rheumatoid arthritis

Rheumatoid arthritis (RA) is the most common autoimmune disease and affects about 1% of the population. The cause of RA remains largely unknown and could result from a complex interaction between genes and environment factors. Recent studies suggested that gut microbiota and their collective metabolic outputs exert profound effects on the host immune system and are implicated in RA. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.