Comparative transcriptome analysis identified candidate genes involved in mycelium browning in Lentinula edodes

Lentinula edodes is one of the most popular edible mushroom species in the world and contains useful medicinal components, such as lentinan. The light-induced formation of brown film on the vegetative mycelial tissues of L. edodes is an important process for ensuring the quantity and quality of this edible mushroom. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.