The genome-wide transcriptional consequences of the nullisomic-tetrasomic stocks for homoeologous group 7 in bread wheat

Hexaploid bread wheat (Triticum aestivum L) arose by two polyploidisation events from three diploid species with homoeologous genomes. Nullisomic-tetrasomic (nulli-tetra or NT) lines are aneuploid wheat plants lacking two and adding two of six homoeologous chromosomes. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.