Transcriptional regulatory networks controlling taste and aroma quality of apricot (Prunus armeniaca L.) fruit during ripening

Taste and aroma, which are important organoleptic qualities of apricot (Prunus armeniaca L.) fruit, undergo rapid and substantial changes during ripening. However, the associated molecular mechanisms remain unclear. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
213    58    1    02-10-2022
12    12    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.