Developmental characteristics of pearl oyster Pinctada fucata martensii: Insight into key molecular events related to shell formation, settlement and metamorphosis

Marine bivalves undergo complex development processes, such as shell morphology conversion and changes of anatomy and life habits. In this study, the transcriptomes of pearl oyster Pinctada fucata martensii and Pacific oyster Crassostrea gigas at different development stages were analyzed to determine the key molecular events related to shell formation, settlement and metamorphosis. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.