Sự phát triển của chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trên thế giới và tính cấp thiết áp dụng tại Việt Nam

Trong bài viết này, khái quát sự phát triển của IFRS trên thế giới từ khi bắt đầu chuẩn mực quốc tế phát hành, cho đến khi IFRS chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2005. Trải qua hơn 10 năm, thực hiện IFRS trên hơn 130 nước trên toàn thế giới và những lợi ích mà IFRS đem lại. Bên cạnh đó, còn có những khó khăn, cơ hội và thách thức của việc áp dụng IFRS ở Việt Nam. Từ đó cho thấy, tính cấp thiết áp dụng IFRS tại Việt Nam. | n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr ng ë ViÖt Nam SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IFRS TRÊN THẾ GIỚI VÀ TÍNH CẤP THIẾT ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM Ths. Lê Phương Hảo Khoa Kinh tế Đại học Tây Bắc Chuẩn mực lập báo cáo tài chính BCTC quốc tế IFRS là điều kiện để đảm bảo các doanh nghiệp DN và tổ chức trên toàn thế giới áp dụng các nguyên tắc kế toán một cách thống nhất trong công tác lập BCTC. Việc áp dụng IFRS nhằm cải thiện chất lượng thông tin kế toán và do Hội đồng Chuẩn mực kế toán CMKT quốc tế IASB biên soạn nhằm thuận tiện cho các nghiệp vụ tài chính trên thế giới. Trong bài viết này tác giả khái quát sự phát triển của IFRS trên thế giới từ khi bắt đầu chuẩn mực quốc tế phát hành cho đến khi IFRS chính thức có hiệu lực từ ngày 1 1 2005. Trải qua hơn 10 năm thực hiện IFRS trên hơn 130 nước trên toàn thế giới và những lợi ích mà IFRS đem lại. Bên cạnh đó còn có những khó khăn cơ hội và thách thức của việc áp dụng IFRS ở Việt Nam. Từ đó cho thấy tính cấp thiết áp dụng IFRS tại Việt Nam. Sự phát triển của Chuẩn mực BCTC quốc tế IFRS trên thế giới IFRS do Hội đồng CMKT quốc tế IASB và Hội đồng giải thích lập BCTC quốc tế IFRIC biên soạn theo định hướng thị trường vốn và hệ thống lập BCTC. Phương thức lập BCTC được mô tả là tập trung vào mối quan hệ giữa DN với nhà đầu tư và tập trung vào luồng thông tin đến thị trường vốn. Cơ quan Nhà nước vẫn sử dụng BCTC như là hoạt động kinh tế tuy nhiên BCTC này được lập cho mục đích của nhà đầu tư. Giữa những năm 1973 và năm 2000 chuẩn mực quốc tế phát hành. Trong thời kỳ này các nguyên tắc kế toán được biểu hiện là CMKT quốc tế IAS . Từ năm 2001 IASB mô tả các nguyên tắc kế toán với tên gọi mới là Chuẩn mực lập BCTC quốc tế IFRS mặc dù các CMKT quốc tế vẫn tiếp tục được thừa nhận. IFRS chính thức có hiệu lực từ ngày 1 1 2005. Năm 2005 đánh dấu sự bắt đầu của kỷ nguyên mới về cách quản lý kinh doanh toàn cầu và hoàn thành sự nỗ lực trong khoảng 32 năm từ năm 1973 đến 2005 bằng việc ban hành các nguyên tắc .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.