Sustainable tourism and nature conservation in Japan - Ecotourism promotion act

In the case of the Ecotourism Promotion Act in Japan, the competent ministers are to be the Minister of the Environment, the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology, and the Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.