Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động thanh toán điện tử của ngân hàng thương mại

Nghiên cứu cho rằng hệ thống NHTM Việt Nam với vị thế, năng lực hiện hữu, tận dụng cơ hội, giải quyết thách thức, hoàn toàn có thể nghiên cứu, triển khai Fintech, trở thành chủ thể dẫn đầu trong áp dụng công nghệ mới, khẳng định vị trí quan trọng của ngân hàng trong việc phát triển dịch vụ thanh toán. | Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA quot CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG quot TÁC ĐỘNG CỦA Cách mạng công nghiệp ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PGS. TS. Phan Thị Thu Hà1 Nguyễn Thị Thư Linh ThS. Trần Thị Thu Hiền Viện Ngân hàng - Tài chính Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tóm tắt Hệ thống Ngân hàng thương mại NHTM hiện là trung gian thanh toán lớn nhất trong mỗi quốc gia. Với các hình thức thanh toán đa dạng NHTM cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt TTKDTM mang lại nhiều tiện ích cho mỗi cá nhân doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. CMCN mang lại những hình thức thanh toán mới dựa trên nền tảng kỹ thuật số Internet của vạn vật Internet of Things in 3D Dữ liệu lớn Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế. Những hình thức thanh toán mới này - dựa trên Blockchain - như thanh toán Ethereum phát triển rất nhanh tác động tới hoạt động TTKDTM trong toàn xã hội có thể làm thay đổi cơ bản hoạt động thanh toán qua hệ thống NHTM Việt Nam. Nhóm nghiên cứu cho rằng hệ thống NHTM Việt Nam với vị thế năng lực hiện hữu tận dụng cơ hội giải quyết thách thức hoàn toàn có thể nghiên cứu triển khai Fintech trở thành chủ thể dẫn đầu trong áp dụng công nghệ mới khẳng định vị trí quan trọng của ngân hàng trong việc phát triển dịch vụ thanh toán. Từ khóa thanh toán điện tử Cách mạng công nghiệp Việc phát triển Internet đã làm thay đổi đáng kể hoạt động TTKDTM trong hệ thống NHTM Việt Nam. Các hình thức thanh toán truyền thống được thay thế thành thanh toán điện tử e-banking như một phần của cách mạng công nghiệp như thanh toán qua ATM POS online. Việc sử dụng các công cụ cá nhân như điện thoại thông minh máy tính đã làm thay đổi cơ bản hoạt động thanh toán qua hệ thống NHTM. CMCN trong lĩnh vực thanh toán là thách thức và cơ hội cho hệ thống NHTM Việt Nam trong việc áp dụng hình thức thanh toán mới. 1 Email của tác giả chính hapt@ 101 Kỷ yếu HộI THảO

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.