Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến lao động, việc làm và quan hệ lao động ở Việt Nam

Về quan hệ lao động, Cách mạng công nghiệp sẽ làm xuất hiện nhiều vấn đề mới, thậm chí là thay đổi cách tiếp cận truyền thống về quan hệ lao động tại nơi làm việc. Đặc biệt, sự phát triển của Internet và mạng xã hội trao cho người lao động các cơ hội và công cụ liên kết rộng mở hơn và hình thành nên các tổ chức ảo của người lao động. Nếu thiếu khung khổ pháp lý phù hợp có thể làm cho các hành động tập thể của người lao động diễn ra phức tạp và khó kiểm soát hơn. | TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ĐẾN LAO ĐỘNG VIỆC LÀM VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM TS. Nguyễn Duy Phúc1 Tóm tắt Với nền tảng mô hình tăng trưởng hiện nay thì cuộc Cách mạng công nghiệp chắc chắn sẽ tác động mạnh mẽ đến lao động việc làm ở Việt Nam. Robot thế hệ mới sẽ làm mất cơ hội việc làm trong những ngành thâm dụng lao động đồng thời tạo ra áp lực đối với chất lượng nguồn nhân lực. Nền tảng kỹ thuật số sẽ hình thành nên thị trường lao động phi biên giới và các biên giới ảo trên thị trường lao động. Về quan hệ lao động Cách mạng công nghiệp sẽ làm xuất hiện nhiều vấn đề mới thậm chí là thay đổi cách tiếp cận truyền thống về quan hệ lao động tại nơi làm việc. Đặc biệt sự phát triển của Internet và mạng xã hội trao cho người lao động các cơ hội và công cụ liên kết rộng mở hơn và hình thành nên các tổ chức ảo của người lao động. Nếu thiếu khung khổ pháp lý phù hợp có thể làm cho các hành động tập thể của người lao động diễn ra phức tạp và khó kiểm soát hơn. Từ khóa cách mạng công nghiệp lao động việc làm quan hệ lao động tổ chức ảo Abstract With the current growth model the 4th Industrial Revolution will certainly have a strong impact on labor and employment in Vietnam. New generation robots will take employment opportunities in labor- intensive industries and create pressure on the quality of human resources. The Digital platform will form the borderless labor market and virtual frontiers in the labor market. In terms of industrial relations the 4th Industrial Revolution will bring new problems and even change the traditional approach to industrial relations at the workplace. In particular the development of the Internet and social media gives workers more opportunities and tools to associate and form the virtual organizations of workers. Lack of an appropriate legal framework can make workers collective actions more complicated and difficult to control. Keywords the 4th Industrial Revolution labor employment industrial relations virtual .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    25    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.