Tác động của cơ cấu tổ chức và văn hóa đến triển khai thành công phương pháp chi phí dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm mục đích nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa và cơ cấu tổ chức ảnh hưởng đến vận dụng thành công phương pháp chi phí dựa trên hoạt động (ABC) tại Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ một mẫu ngẫu nhiên các doanh nghiệp sản xuất tại và các tỉnh lân cận. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhân tố cơ cấu tập quyền, định hướng đổi mới, định hướng nhóm, định hướng chi tiết, định hướng đầu ra đều có ý nghĩa thống kê, trong đó nhân tố định hướng đổi mới và định hướng chi tiết có tác động tiêu cực đến triển khai thành công ABC. | TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ VĂN HÓA ĐẾN TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG PHƢƠNG PHÁP CHI PHÍ DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG ABC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM . Trần Văn Tùng Khoa Kế toán Tài chính Ngân hàng trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh HUTECH TÓM TẮT Nghiên cứu này nhằm mục đích nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa và cơ cấu tổ chức ảnh hưởng đến vận dụng thành công phương pháp chi phí dựa trên hoạt động ABC tại Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ một mẫu ngẫu nhiên các doanh nghiệp sản xuất tại và các tỉnh lân cận. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhân tố cơ cấu tập quyền định hướng đổi mới định hướng nhóm định hướng chi tiết định hướng đầu ra đều có ý nghĩa thống kê trong đó nhân tố định hướng đổi mới và định hướng chi tiết có tác động tiêu cực đến triển khai thành công ABC. Từ khóa Cơ cấu tổ chức Phương pháp chi phí dựa trên cơ sở hoạt động ABC Thành công Văn hóa tổ chức. 1. GIỚI THIỆU Thông tin chính xác về chi phí là cần thiết để đưa ra quyết định hiệu quả trong môi trường sản xuất tiên tiến hiện nay. Phương pháp đo lường chi phí dựa trên cơ sở hoạt động ABC được giới thiệu bởi Cooper và Kaplan 1988 để giải quyết những thiếu sót của hệ thống chi phí truyền thống dựa trên khối lượng. Hệ thống ABC kiểm soát chi phí và cơ sở phân bổ chi phí được áp dụng để đo lường chi phí cho các sản phẩm và dịch vụ cuối cùng Cooper amp Kaplan 1992 . Nhiều kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ABC có thể dẫn đến thông tin chi phí chính xác hơn. Do khả năng cung cấp thông tin chi phí chính xác hơn cho việc ra quyết định chiến lược nên nghiên cứu các nhân tố tác động đến áp dụng thành công ABC là động lực để thực hiện nghiên cứu. Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng ở các nước phương tây các yếu tố chính ảnh hưởng đến áp dụng thành công ABC là các yếu tố thuộc về tổ chức như hỗ trợ của nhà quản trị cấp cao nguồn lực đầy đủ huấn luyện . Việt Nam đã trải qua một sự tăng trưởng kinh tế rất nhanh trong thập kỷ qua đã tạo nên môi trường kinh doanh cạnh tranh tiên

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    4    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.