Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế đến lao động và một số đề xuất trong đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam

Công tác đào tạo nguồn nhân lực nên ngày càng được quan tâm hơn để giúp người lao động nước ta có thể sẵn sàng đối mặt với những thách thức mà xu thế này mang lại. Trong bài viết này, đã tổng hợp số liệu thống kê, phân tích, nhận định và đề xuất một số kiến nghị của bản thân về đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước trước tác động của cuộc cách mạng và xu hướng hội nhập quốc tế. | TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ ĐẾN LAO ĐỘNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIỆT NAM ThS. Bùi Thị Kim Thoa1 Tóm tắt Nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước tuy nhiên hiện nay nguồn nhân lực nước ta tuy dồi dào nhưng còn yếu về chất lượng. Đặc biệt khi phải đối mặt với cuộc cách mạng công nghiệp với xu hướng sử dụng những lao động có chất lượng cao và thay thế những lao động giản đơn bằng robot và máy móc tự động cộng hưởng với xu hướng toàn cầu hóa và sự dịch chuyển lao động giữa các quốc gia thì người lao động của Việt Nam sẽ có nguy cơ khó lòng cạnh tranh với lao động thế giới. Bên cạnh đó việc đào tạo nguồn nhân lực hiện nay của nước ta cũng không đáp ứng đủ cả về số lượng và chất lượng cho nhu cầu hiện tại. Việc dự báo nhu cầu lao động và có sự định hướng ngành nghề đào tạo còn kém. Chính vì vậy công tác đào tạo nguồn nhân lực nên ngày càng được quan tâm hơn để giúp người lao động nước ta có thể sẵn sàng đối mặt với những thách thức mà xu thế này mang lại. Trong bài viết này tác giả đã tổng hợp số liệu thống kê phân tích nhận định và đề xuất một số kiến nghị của bản thân về đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước trước tác động của cuộc cách mạng và xu hướng hội nhập quốc tế. Từ khóa cách mạng công nghiệp hội nhập kinh tế lao động đào tạo nguồn nhân lực Abstract The role of human resources is very important for the development of the country Vietnam s human resources are abundant but the quality is low. In particular Viet Nam has to face with the industrial revolution with the trend of using high-quality workers and replacing simple workers with robots and automated machines. In addition the globalization trends is cause of labor mobility among countries Vietnamese workers will be at risk of competing with world labor. Besides the training for labor of Viet Nam has not yet met both the quantity and quality of labor market demand. The prediction of labor demand

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    61    2    30-09-2022
276    12    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.