Tác động của hiện trạng xả nước thải đến chất lượng nguồn nước sông Lũy Bình Thuận

Nội dung bài viết trình bày chất lượng nước, đặc biệt là chất lượng nước sông phụ thuộc chủ yếu vào dòng chảy đến, tình hình phát triển KT – XH cũng như hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước trên các lưu vực. Thông thường, vào mùa lũ độ đục bùn cát của sông rất lớn, mực nước sông dâng lên rất nhanh, nước chảy tràn trên các đường phố, ngõ xóm và tập trung chảy vào các hệ thống cống, kênh, mương và xả vào các sông | TÁC ĐỘNG CỦA HIỆN TRẠNG XẢ NƢỚC THẢI ĐẾN CHẤT LƢỢNG NGUỒN NƢỚC SÔNG LŨY BÌNH THUẬN PGS. TS. Huỳnh Phú Bộ môn kỹ thuật môi trường Viện khoa học ứng dụng Hutech Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh TÓM TẮT Chất lượng nước đặc biệt là chất lượng nước sông phụ thuộc chủ yếu vào dòng chảy đến tình hình phát triển KT XH cũng như hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước trên các lưu vực. Thông thường vào mùa lũ độ đục bùn cát của sông rất lớn mực nước sông dâng lên rất nhanh nước chảy tràn trên các đường phố ngõ xóm và tập trung chảy vào các hệ thống cống kênh mương và xả vào các sông khi đó hàm lượng các chất ô nhiễm trên sông trong mùa mưa giảm rõ rệt do được pha loãng nhiều lần so với mùa khô điển hình là các chỉ tiêu BOD5 COD SS N-NH4 nhưng các chỉ tiêu này vẫn vượt quá tiêu chuẩn chất lượng nước nếu không được xử lý. Vào mùa khô độ đục bùn cát trong sông nhỏ nhưng hàm lượng các chất gây ô nhiễm về hoá học sinh học tăng cao do khả năng pha loãng của nước sông đối với nước thải từ các hoạt động sinh hoạt sản xuất kém. Từ khóa Sông Lũy Bình thuận Xả thải Chất lượng nguồn nước Sử dụng nước. 1. GIỚI THIỆU Khả năng tiếp nhận nước thải trên lưu vực sông Lũy Bình thuận Thống kê các nguồn thải chính vào lưu vực sông Lũy. Cần thiết phải điều tra thống kê là các cơ sở có nguồn nước thải phát sinh với lưu lượng 5m3 . Phần diện tích LVS Lũy nằm trong địa phận huyện Bắc Bình và huyện Tuy Phong. Trên lưu vực các nguồn phát sinh nhiều nước thải tập trung chủ yếu tại Thị trấn Chợ Lầu thị trấn Lương Sơn xã Hải Ninh thuộc huyện Bắc Bình xã Chí Công Thị trấn Phan Rí Cửa thuộc huyện Tuy Phong. Qua điều tra cho thấy trên lưu vực các nguồn phát sinh nước thải chính vào LVS với lưu lượng 5m3 gồm Từ số liệu từ các báo cáo giấy phép đã được các cơ quan ban ngành địa phương phê duyệt gồm Báo cáo xả thải vào nguồn nước giấy phép xả nước thải vào nguồn nước báo cáo giám sát môi trường định kỳ Số liệu tính toán từ quá trình thu thập thông tin trong quá trình điều tra khảo sát .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.