Tác động của quản trị nhân lực đến chất lượng giảng viên các trường đại học trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bài viết nghiên cứu chất lượng giảng viên là biện pháp mang tính quyết định và hết sức cấp bách. Mục tiêu của bài viết này nhằm phân tích, đánh giá tác động của quản trị nhân lực đến chất lượng giảng viên thông qua kết quả khảo sát với 195 giảng viên của Trường Đại học Lao động - Xã hội. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra một số gợi ý cải thiện các hoạt động quản trị nhân lực để nâng cao chất lượng giảng viên. | TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ĐẾN CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ ThS. Đinh Thị Trâm1 Tóm tắt Giảng viên có vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới giáo dục đại học là một trong những lực lượng trực tiếp góp phần thực hiện các nhiệm vụ đổi mới và quyết định thành công của đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng giảng viên là biện pháp mang tính quyết định và hết sức cấp bách. Mục tiêu của bài viết này nhằm phân tích đánh giá tác động của quản trị nhân lực đến chất lượng giảng viên thông qua kết quả khảo sát với 195 giảng viên của Trường Đại học Lao động - Xã hội. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tác giả đưa ra một số gợi ý cải thiện các hoạt động quản trị nhân lực để nâng cao chất lượng giảng viên. Từ khóa Quản trị nhân lực giảng viên đại học chất lượng giảng viên hội nhập quốc tế Trường Đại học Lao động Xã hội. Abstract Lecturers have an important role in the reform of higher education which is one of the direct forces contributing to the implementation of innovation tasks and deciding the success of higher education innovation in the context of the international integration. Improving the quality of lecturers is a decisive and urgent solution. The objective of this article is to analyze and assess the impact of human resource management on lecturer quality through survey results with 195 lecturers of University of Labour and Social Affair. Based on the research results the author offers some suggestions to improve human resource management activities to enhance the quality of lecturers. Keywords Human resource management university lecturer lecturer quality international integration. University of Labour and Social Affair 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Tại Nghị quyết 29-NQ TW của kỳ họp thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chỉ ra Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.