Tác động của sự phát triển thị trường chứng khoán tới phát triển kinh tế các nước ASEAN và khuyến nghị cho Việt Nam

Bài nghiên cứu phân tích tác động của sự phát triển thị trường chứng khoán tới phát triển kinh tế của các nước trong khối ASEAN. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp hồi quy gộp với biến công cụ trên bộ dữ liệu của 10 quốc gia trong khối ASEAN. Thời gian nghiên cứu từ năm 1990 đến năm 2016. Mời các bạn tham khảo! | TÁC ĐỘNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ CÁC NƯỚC ASEAN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM ThS. Nguyễn Ngọc Trâm1 Viện Ngân hàng Tài chính Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Trần Đăng Minh Lớp Tài chính tiên tiến 55B Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tóm tắt Bài nghiên cứu phân tích t c động của sự phát triển thị trường chứng khoán tới phát triển kinh tế của c c nước trong khối ASEAN. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp hồi quy gộp với biến công cụ trên bộ dữ liệu của 10 quốc gia trong khối ASEAN. Thời gian nghiên cứu từ năm 1990 đến năm 2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô và tính thanh khoản của thị trường chứng khoán có t c động tích cực tới phát triển kinh tế. Tuy nhiên sự phát triển của trung gian tài chính đặc biệt là ngân hàng lại có t c động làm giảm sự phát triển kinh tế. Bài nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam. Từ khóa Thị trường chứng khoán phát triển ASEAN 1. Giới thiệu Mối quan hệ giữa sự phát triển thị trường chứng khoán và phát triển kinh tế là một chủ đề đã được nhà nghiên cứu theo đuổi cũng như tiếp cận bằng các phương pháp khác nhau. King và Levine 1993 Rousseau và Wachtel 1998 Levine và Zervos 1998 hay Levine Loayza và Beck 2000 hay Rousseau và Sylla 2001 . Các nghiên cứu này có điểm chung là đều sử dụng bộ dữ liệu của nhiều quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu của King và Levine 1993 sử dụng dữ liệu của 41 quốc gia hay Garcia và Liu 1999 nghiên cứu 15 quốc gia gồm cả nước đang phát triển và kém phát triển. Tuy nhiên chưa có một nghiên cứu nào tập trung vào các thị trường châu Á đặc biệt là các nước trong khối ASEAN. Hơn nữa kết quả của các nghiên cứu đưa ra không đồng nhất. Một số nghiên cứu khẳng định sự phát triển của thị trường chứng 1 Email của tác giả chính ngoctram811@ 229 khoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như các nghiên cứu của King và Levine 1993 Rousseau và Wachtel 1998 hay nghiên cứu của Levine và Zervos 1998 . Tuy nhiên một số tác giả đưa ra kết luận hoàn toàn trái ngược như Stiglitz 1985

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    53    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.