Tác động nguồn trợ giúp xã hội đến mức độ stress ở công nhân tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Lace Việt Nam

Bài viết này đề cập đến tác động nguồn trợ giúp xã hội đến mức độ stress ở công nhân tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Lace Việt Nam (TNHH HNL Vina), 296 công nhân tham gia vào nghiên cứu. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi được sử d ng chính trong nghiên cứu, bảng hỏi gồm thang đo đánh giá mức độ stress bao gồm các câu hỏi liên quan đến các tác nhân gây stress trong hoạt động nghề nghiệp của công nhân và thang đo đánh giá sự tác động nguồn trợ giúp xã hội từ đồng nghiệp, từ phía gia đình. | TÁC ĐỘNG NGUỒN TRỢ TRÚP XÃ HỘI ĐẾN MỨC ĐỘ STRESS Ở CÔNG NHÂN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NỘI LACE VIỆT NAM Nguyễn Thị Minh Phân viện Học viện hành chính Quốc gia cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh TÓM TẮT Bài viết này đề cập đến tác động nguồn trợ giúp xã hội đến mức độ stress ở công nhân tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Lace Việt Nam TNHH HNL Vina 296 công nhân tham gia vào nghiên cứu. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi được sử d ng chính trong nghiên cứu bảng hỏi gồm thang đo đánh giá mức độ stress bao gồm các câu hỏi liên quan đến các tác nhân gây stress trong hoạt động nghề nghiệp của c ng nhân và thang đo đánh giá sự tác động nguồn trợ giúp xã hội từ đồng nghiệp từ phía gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết công nhân có mức độ stress nhẹ. Stress ở công nhân có mối tương quan thuận với sự tác động của nguồn trợ giúp xã hội từ đồng nghiệp và từ phía gia đình. Nguồn trợ giúp từ đồng nghiệp có mức độ tác động cao hơn so với nguồn trợ giúp từ phía gia đình c ng nhân. Từ khóa Stress mức độ stress mức độ stress ở công nhân trợ giúp xã hội. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong hoạt động nghề nghiệp của công nhân có thể nảy sinh nhiều vấn đề sự kiện khiến công nhân gặp stress làm giảm hiệu quả hoạt động và năng suất lao động. Khi rơi vào tình trạng stress công nhân nhận được sự trợ giúp hỗ trợ từ người khác có thể giúp c ng nhân vượt qua stress. Chỗ dựa xã hội là những nơi mà con người có thể nhận được các nguồn cảm xúc thông tin ủng hộ trợ giúp th ng qua những mối quan hệ xã hội. Đó là nơi mà mỗi con người có thể nhờ cậy tin tưởng là chỗ dựa vật chất và tinh thần. Chính những điều này ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống tâm lý của con người. Chỗ dựa xã hội về cơ bản có thể chia thành các chỗ dựa xã hội như gia đình bạn bè đồng nghiệp các tổ chức và t n giáo tín ngưỡng. Khi chỗ dựa xã hội vững chắc thì cuộc sống tâm lý cuẩ con người càng có điều kiện để phát triển ổn định hơn. Chỗ dựa xã hội của mỗi người tùy thuộc vào phạm vi hoạt động của cá nhân 1 . Có .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
209    76    2    05-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.