Tăng cường quản lý nhà nước trong bảo vệ quyền lợi người lao động trước tình trạng cắt giảm hàng nghìn lao động

Bài viết này tập trung phân tích việc thực hiện quản lý nhà nước về lao động tại tỉnh Trà Vinh diễn ra trong điều kiện, bối cảnh hơn 10 nghìn lao động trong tổng số hơn 40 nghìn lao động ngành da giày của tỉnh bị cắt giảm vào thời điểm cận Tết nguyên đán nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu bảo vệ quyền lợi, tăng cường cơ hội tái hòa nhập thị trường lao động của lao động mất việc, đồng thời hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến sự ổn định xã hội trước mắt và lâu dài. | TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC TÌNH TRẠNG CẮT GIẢM HÀNG NGHÌN LAO ĐỘNG TS. Nguyễn Thị Minh Hòa1 - ThS. Hà Tuấn Anh2 Tóm tắt Việc cắt giảm lao động hàng loạt không chỉ gây nhiều hệ lụy cho chính người lao động và gia đình họ mà còn gây bất ổn về mặt xã hội. Bài viết này tập trung phân tích việc thực hiện quản lý nhà nước về lao động tại tỉnh Trà Vinh diễn ra trong điều kiện bối cảnh hơn 10 nghìn lao động trong tổng số hơn 40 nghìn lao động ngành da giày của tỉnh bị cắt giảm vào thời điểm cận Tết nguyên đán nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu bảo vệ quyền lợi tăng cường cơ hội tái hòa nhập thị trường lao động của lao động mất việc đồng thời hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến sự ổn định xã hội trước mắt và lâu dài. Từ khóa quản lý nhà nước về lao động bảo vệ quyền lợi người lao động lao động bị mất việc. Abstract The reduction of mass labor not only causes many consequences for workers themselves and their families but also causes social instability. This article focuses on analyzing the implementation of state management on labor in Tra Vinh province taking place in the context that the situation of more than 10 000 workers in a total of more than 40 000 laborers in the province s leather and footwear industry has been sacked at the time of the Lunar New Year. This state management work aims to ensure the achievement of rights protection goals enhance the opportunities for labor market reintegration of unemployed workers and minimize negative impacts on stability immediate and long-term social planning. Keywords State management of labor protecting workers rights job losser. 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . Cơ sở lý luận Sa thải hoặc chấm dứt không tự nguyện việc làm luôn xảy ra và biến động theo chu kỳ sản xuất kinh doanh. Hiện nay sa thải đã trở thành một thành phần cơ bản trong chiến lược tái cấu trúc của chủ doanh nghiệp đặc biệt trong nền kinh tế thị trường khi các nhà tư bản chủ doanh nghiệp thực hiện với mục đích

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
160    11    1    30-09-2022
2    75    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.