Teaching english literature in the context of english as a lingua franca

Results show that despite their appreciation of ELF, English is considered a foreign language (EFL) rather a lingua franca in the Vietnamese context. However, a number of concepts associated with ELF, which the participants value, have influenced their teaching in terms of material selection, class activities except for assessment where the native speaker norms concerning language use is respected. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.