Thận trọng – cách nhìn mới từ chuẩn mực kế toán quốc tế

Bài viết này, làm rõ sự thay đổi trong quy định của Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế về khái niệm Thận trọng cũng như tác động của nó đến việc thay đổi các quy định hiện tại của kế toán Việt Nam, trong quá trình cân nhắc đưa chuẩn mực kế toán quốc tế vào áp dụng. | n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr ng ë ViÖt Nam THẬN TRỌNG CÁCH NHÌN MỚI TỪ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ TS. Nguyễn Thục Anh Trường Đại học Ngoại thương Thận trọng là một yêu cầu cơ bản được nhắc đến khá nhiều trong kế toán và ảnh hưởng đến việc ghi nhận xác định giá trị trình bày các yếu tố trong báo cáo tài chính BCTC . Trong gần ba thập niên qua cách hiểu về nội hàm cũng như vị trí vai trò của Thận trọng trong hệ thống Chuẩn mực kế toán CMKT quốc tế có nhiều thay đổi tác động lớn đến việc xây dựng cũng như áp dụng các quy định kế toán. Với nỗ lực làm cho thông tin kế toán ngày càng trở nên hữu ích cho người sử dụng năm 2015 Ủy ban CMKT quốc tế đã công bố Dự thảo Khuôn khổ Khái niệm ED 2015 03 đưa ra một cách nhìn nhận mới về Thận trọng trong kế toán tạo ra một nền tảng mới cho việc xây dựng cũng như áp dụng các chính sách kế toán. Bài viết này làm rõ sự thay đổi trong quy định của Ủy ban CMKT quốc tế về khái niệm Thận trọng cũng như tác động của nó đến việc thay đổi các quy định hiện tại của kế toán Việt Nam trong quá trình cân nhắc đưa CMKT quốc tế vào áp dụng. Trong hệ thống CMKT Việt Nam Thận trọng được quy định trong CMKT số 01 Chuẩn mực chung là một trong những nguyên tắc cơ bản của kế toán để xác định cách xử lý kế toán trong điều kiện không chắc chắn. Theo CMKT Việt Nam Thận trọng là việc xem xét cân nhắc phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi i Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn ii Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập iii Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí iv Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí . Trên cơ sở nguyên tắc chung đã được xác định như trên các quy tại các chuẩn mực và hướng dẫn kế toán cụ thể ở Việt Nam không ghi nhận là tài sản trong một .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.