The feasibility of teaching english as a lingua franca and its implications in the current context

This study aims at first giving an overview of concepts of English as a lingua franca with a special emphasis on the notion of lingua franca core, then reflecting on the ELF finding results, teaching experiences, hopefully to some extents shedding lights on teaching English as a foreign language in the 21st century. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.