The six principles of teaching english: any room for teaching english majored - students at the context of Hutech

The purpose of this paper is to present the six principles for exemplary teaching of English learners. Additionally, this paper also considers the possibility of employing such principles in the practice of teaching English-majored students at the context of Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.