Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa

Nội dung bài viết trình bày giảng viên, đạo đức nghề nghiệp là phẩm chất quan trọng hàng đầu đối với “Người thầy”, nó là nền tảng, động lực thôi thúc trách nhiệm, nhiệt huyết để mỗi nhà giáo phấn đấu hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của mình xứng danh với nghề cao quý trong xã hội, với nhiệm vụ cao cả là “dạy chữ” và “dạy người”. | Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức phong cách của cán bộ công chức Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa Trường Chính trị tỉnh C hủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng tấm gương hy sinh hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân dân. Bác không chỉ đấu tranh mưu cầu cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu đó là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đối với giảng viên đạo đức nghề nghiệp là phẩm chất quan trọng hàng đầu đối với Người thầy nó là nền tảng động lực thôi thúc trách nhiệm nhiệt huyết để mỗi nhà giáo phấn đấu hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của mình xứng danh với nghề cao quý trong xã hội với nhiệm vụ cao cả là dạy chữ và dạy người . Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo lãnh đạo. Trên cơ sở đó các chi bộ trực thuộc đã đề ra phương hướng phấn đấu làm theo và có chương trình hành động cụ thể của từng chi bộ. Tùy theo nhiệm vụ chuyên môn của các khoa phòng các chi bộ đã chọn các chủ đề phù hợp để đề ra nội dung sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ triển khai cho cán bộ đảng viên nhân viên và quần chúng đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 107 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học khóa XII theo chức năng nhiệm vụ chức trách cụ thể của mỗi người. Đồng thời Đảng ủy và Ban Giám hiệu đã quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ giảng viên rèn luyện phấn đấu mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo cụ thể - Quán triệt và nghiêm túc thực hiện quan điểm mục tiêu đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 32-NQ TW ngày 26 5 2014 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
105    63    1    02-10-2022
35    7    1    02-10-2022
13    5    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.