Thực hiện quyền tự do hiệp hội trong quan hệ lao động doanh nghiệp Việt Nam theo cam kết của hiệp định CPTPP: Thực trạng và định hướng giải pháp

Bài viết sử dụng kết hợp các dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp có được từ cuộc khảo sát tại 62 doanh nghiệp trên khắp cả nước với 305 phiếu khảo sát được sử dụng để phân tích dữ liệu nhằm đưa ra được bức tranh tổng quát về nội dung quyền tự do hiệp hội theo cam kết của hiệp định CPTPP cũng như việc thực hiện quyền tự do hiệp hội trong quan hệ lao động doanh nghiệp Việt Nam. | THỰC HIỆN QUYỀN TỰ DO HIỆP HỘI TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THEO CAM KẾT CỦA HIỆP ĐỊNH CPTPP THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP . Nguyễn Thị Bích Loan1 Tóm tắt Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP là một hiệp định thương mại tự do FTA Free Trade Agreement có cam kết ở mức độ cao nhất hiện nay về quan hệ lao động. Hiệp định CPTPP về cơ bản cũng giống như các FTA khác là không đưa ra các tiêu chuẩn mới về lao động mà chỉ nhấn mạnh nhiều đến quyền lao động thông qua nội dung chương 19 của hiệp định. Trong đó hiệp định CPTPP khẳng định lại quyền tự do lập hội theo quy định tại Công ước số 87 năm 1948 của ILO và yêu cầu các thành viên của CPTPP phải cam kết thực hiện. Bài viết sử dụng kết hợp các dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp có được từ cuộc khảo sát tại 62 doanh nghiệp trên khắp cả nước với 305 phiếu khảo sát được sử dụng để phân tích dữ liệu nhằm đưa ra được bức tranh tổng quát về nội dung quyền tự do hiệp hội theo cam kết của hiệp định CPTPP cũng như việc thực hiện quyền tự do hiệp hội trong quan hệ lao động doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở đó tác giả cũng đưa ra giải pháp đề xuất thực hiện quyền tự do hiệp hội trong quan hệ lao động doanh nghiệp nước ta theo cam kết của hiệp định CPTPP. Từ khóa Quyền tự do hiệp hội quan hệ lao động doanh nghiệp hiệp định CPTPP Abstract The comprehensive and progressive Trans-Pacific agreement CPTPP is a Free Trade Agreement FTA committed to the highest commitment level of industrial relations. The CPTPP is essentially the same as the other FTAs that do not introduce new labor standards but much emphasis on labor rights through the content of chapter 19 of the agreement. In particular the CPTPP reaffirmed the right to freedom of association according to the ILO Convention No. 87 1948 and requires all members of CPTPP to commit to implement. The paper uses a combination of secondary data and primary data obtained from a survey of 62 enterprises across the country with 305 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    57    4    25-09-2022
1    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.