Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với nhân lực y tế trình độ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bài viết này tiến hành nghiên cứu tình hình nhân lực y tế trình độ cao tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2014 – 2018 trên các phương diện số lượng, chất lượng và cơ cấu. Phân tích chỉ ra rằng tuy đã có sự gia tăng đáng khích lệ trên các mặt nhưng phát triển nhân lực y tế trình độ cao ở đây vẫn kém bền vững với những biểu hiện như tốc độ tăng khá chậm, sự gia tăng các chuyên ngành chưa đều, phân bổ giữa các tuyến cũng chưa hợp lý, gây ảnh hưởng lớn đến công tác khám bệnh chữa bệnh của người dân. | THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI NHÂN LỰC Y TẾ TRÌNH ĐỘ CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NCS. Bùi Thị Ánh Tuyết1 Tóm tắt Bài viết này tiến hành nghiên cứu tình hình nhân lực y tế trình độ cao tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2014 2018 trên các phương diện số lượng chất lượng và cơ cấu. Phân tích chỉ ra rằng tuy đã có sự gia tăng đáng khích lệ trên các mặt nhưng phát triển nhân lực y tế trình độ cao ở đây vẫn kém bền vững với những biểu hiện như tốc độ tăng khá chậm sự gia tăng các chuyên ngành chưa đều phân bổ giữa các tuyến cũng chưa hợp lý gây ảnh hưởng lớn đến công tác khám bệnh chữa bệnh của người dân. Trên cơ sở quan điểm và mục tiêu phát triển nhân lực y tế nói chung và thực trạng ở địa phương nghiên cứu đã xác định những vấn đề định ra và gợi ý phương hướng để phát triển nhân lực y tế trình độ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La. Từ khóa Nhân lực y tế nhân lực y tế trình độ cao tỉnh Sơn La. Abstract This article studies the situation of high-level health human resources in Son La province in the period of 2014-2018 in terms of number of quantity quality and structure. The analysis shows that although there has been an encouraging increase in all aspects the development of high-level health human resources here is still unsustainable with signs such as the slow growth rate the increase of specialties unevenly the distribution among the routes is not reasonable . greatly affecting the medical examination and treatment of the people. Based on the viewpoints and objectives of health human resource development the situation and the situation in the locality the research has identified the problems and suggested the direction to develop high-level health human resources in the Son La province. Keywords Health human resources high-level health human resources Son La province. 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Nguồn nhân lực được hiểu là số lượng và chất lượng con người bao gồm cả thể chất và tinh thần sức khỏe và trí tuệ năng lực phẩm chất và đạo đức của người lao động Phạm Minh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.