Thực trạng vận dụng IFRS trên thế giới và vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong điều kiện hội nhập

Bài viết phân tích thực tế áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trên thế giới, tìm hiểu cụ thể ở một số quốc gia. Đồng thời phân tích thực trạng vận dụng IFRS ở Việt Nam, để đánh giá những thuận lợi và khó khăn đối với việc vận dụng IFRS. Từ kết quả phân tích tác giả cũng đưa ra một số kiến nghị áp dụng IFRS tại Việt Nam, sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể của mình nhưng trên cơ sở hòa hợp với chuẩn mực quốc tế. | n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr ng ë ViÖt Nam THỰC TRẠNG VẬN DỤNG IFRS TRÊN THẾ GIỚI VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP Đỗ Thị Tuyết - Cao Thị Thanh Hường Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Bài viết phân tích thực tế áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS trên thế giới tìm hiểu cụ thể ở một số quốc gia. Đồng thời phân tích thực trạng vận dụng IFRS ở Việt Nam để đánh giá những thuận lợi và khó khăn đối với việc vận dụng IFRS. Từ kết quả phân tích tác giả cũng đưa ra một số kiến nghị áp dụng IFRS tại Việt Nam sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể của mình nhưng trên cơ sở hòa hợp với chuẩn mực quốc tế. Từ khóa IFRS thực trạng chuẩn mực. Đặt vấn đề Trong 10 năm gần đây việc áp dụng IFRS đã phát triển nhanh chóng và được áp dụng phổ biến trên toàn thế giới. Trong bối cảnh nền kinh tế đang trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới để cải thiện môi trường kinh doanh phát triển bền vững hỗ trợ thị trường chứng khoán bảo vệ nhà đầu tư và thu hút đầu tư nước ngoài Chính phủ đã yêu cầu phải nâng cao tính minh bạch của thông tin tài chính. Mặt khác để có thể tiếp cận các dòng vốn trên thị trường quốc tế niêm yết tại thị trường nước ngoài yêu cầu lập BCTC theo IFRS đang trở thành nhu cầu ngày càng bức thiết và là xu hướng tất yếu của các tập đoàn các công ty đại chúng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế năm 2014 Bộ Tài chính đã ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp DN theo Thông tư số 200 2014 TT-BTC thay thế Quyết định số 15 2006 ngày 20 03 2006 và Thông tư số 202 2014 TT-BTC về hướng dẫn lập BCTC hợp nhất. Các Thông tư mới này đã góp phần nâng cao chất lượng của BCTC cung cấp các thông tin đáng tin cậy phục vụ việc ra quyết định kinh tế và thu hẹp khoảng cách giữa chế độ kế toán DN Việt Nam với IFRS. Thực trạng vận dụng IFRS trên thế giới Chuẩn mực lập BCTC quốc tế IFRS được áp dụng chính thức từ 01 01 2005 và hiện tại có 147 quốc gia và vùng lãnh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    8    1    03-10-2022
9    5    1    03-10-2022
333    4    1    03-10-2022
102    4    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.