Tổ chức công đoàn cơ sở trước thách thức trong bối cảnh hội nhập

Nội dung bài viết trình bày quyền tự do lựa chọn tổ chức có khả năng bảo vệ quyền và lợi ích cho mình bên cạnh tổ chức đại diện duy nhất cho họ hiện nay là tổ chức công đoàn (TCCĐ) và được hưởng sự bảo vệ thích đáng trước mọi hành vi phân biệt đối xử chống lại công đoàn trong việc làm của họ. Trước thực trạng hoạt động công đoàn đang bộc lộ những hạn chế, bất cập, công đoàn Việt Nam, đặc biệt là tổ chức công đoàn cơ sở (TCCĐCS) cần phải đổi mới để xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội, là đại diện của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên đồng thời đáp ứng với những đòi hỏi trong hội nhập quốc tế và để có thể “cạnh tranh” với các tổ chức đại diện mới của người lao động (NLĐ). | TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỚC THÁCH THỨC TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP ThS. Bùi Thị Thu Hà1 Tóm tắt Hiện nay Việt Nam có quan hệ thương mại với trên 200 quốc gia đã ký kết và thực thi nhiều Hiệp định thương mại tự do FTA trong đó có Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP . Để bảo vệ tính bền vững của các FTA thế hệ mới đòi hỏi Việt Nam và các quốc gia tham gia phải thông qua và duy trì các quyền được nêu trong Tuyên bố năm 1998 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO theo pháp luật thể chế và thông lệ của họ. Theo đó các quốc gia tham gia phải điều chỉnh luật pháp quốc gia cho phù hợp với tám công ước của ILO trong đó có hai công ước số 87 về Tự do hiệp hội và bảo vệ quyền được tổ chức và số 98 về quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Khi đó NLĐ có quyền tự do lựa chọn tổ chức có khả năng bảo vệ quyền và lợi ích cho mình bên cạnh tổ chức đại diện duy nhất cho họ hiện nay là tổ chức công đoàn TCCĐ và được hưởng sự bảo vệ thích đáng trước mọi hành vi phân biệt đối xử chống lại công đoàn trong việc làm của họ. Trước thực trạng hoạt động công đoàn đang bộc lộ những hạn chế bất cập công đoàn Việt Nam đặc biệt là tổ chức công đoàn cơ sở TCCĐCS cần phải đổi mới để xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội là đại diện của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên đồng thời đáp ứng với những đòi hỏi trong hội nhập quốc tế và để có thể cạnh tranh với các tổ chức đại diện mới của người lao động NLĐ . Trong giới hạn bài viết này tác giả trình bày đôi nét về TCCĐCS Phân tích thực trạng của TCCĐCS và nêu ra những thách thức mà tổ chức này phải đối mặt. Đồng thời tác giả cũng nêu ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và vị thế của TCCĐCS trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Từ khóa tổ chức công đoàn cơ sở công đoàn cơ sở hội nhập quốc tế Abstract Currently Vietnam has trade relations with more than 200 countries has signed and implemented many free trade agreements FTA including the Comprehensive and .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
59    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.