Tư tưởng “tự học” trong cải cách giáo dục thời Minh Trị

Vào giai đoạn thế kỷ 21, xã hội có nhiều biến đổi, các nước phương Đông cũng chuyển mình theo nhịp thời đại. Và trên thực tế có những nước đã phát triển vượt bậc điển hình là Nhật Bản, một trong những yếu tố làm nên thành công đó phải kể đến công cuộc cải cách giáo dục, và tư tưởng “Thực học” là một sự thành công cốt lõi trong nền giáo dục Nhật Bản thời Minh Trị. Mời các bạn tham khảo! | TƢ TƢỞNG TỰ HỌC TRONG CẢI CÁCH GIÁO DỤC THỜI MINH TRỊ Lƣu Thế Bảo Anh Khoa Nhật bản học - Trƣờng ĐH Công nghệ Email baoanhluu2014@ TÓM TẮT Vào giai đoạn thế kỷ 21 xã hội có nhiều biến đổi các nƣớc phƣơng Đông cũng chuyển mình theo nhịp thời đại. Và trên thực tế có những nƣớc đã phát triển vƣợt bậc điển hình là Nhật Bản một trong những yếu tố làm nên thành công đó phải kể đến công cuộc cải cách giáo dục và tƣ tƣởng Thực học là một sự thành công cốt lõi trong nền giáo dục Nhật Bản thời Minh Trị Từ khóa Tƣ tƣởng tự học cải cách Minh Trị. ABSTRACT In the 21st century period society has changed a lot countries in East Asia also changed themselves as the trend of the new era. In practical some countries has developed incredibly which example is Japan. One factor to the success is education revolution and theory practical study is the core value in Meịi dynasty. Keywords Practical study Meiji dynasty. 1. TƢ TƢỞNG TỰ HỌC Tƣ tƣởng Thực học ra đời trong bối cảnh lịch sử các nƣớc Đông Á vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX có nhiều biến động. Nhiều nƣớc Đông Á lạc hậu đang đứng nguy cơ trở thành thuộc địa hay nửa thuộc địa trƣớc sức mạnh quân sự và khoa học kỹ thuật tiên tiến của các nƣớc phƣơng Tây. Trong khi đó nền học vấn trong nƣớc theo lối Hƣ học đã tỏ ra không còn hợp thời. Trƣớc tình hình đó giới trí quý tộc trí thức xuất thân là những nhà Hán học sớm nhận thức đƣợc sự lạc hậu của nền giáo dục cũ và tìm kiếm một lối học mới đáp ứng nhu cầu của thời đại. Trong khi đó tầng lớp quý tộc trí thức ở Nhật Bản sớm thay đổi nhận thức sự lạc hậu của mình so với sự phát triển khoa học kỹ thuật của phƣơng Tây để học hỏi. Có thể nói đó chính là một trong những nhân tố quan trọng nhất dẫn đến thành công của công cuộc Minh Trị Duy Tân Nhật bản phát triển sánh ngang các cƣờng quốc phƣơng Tây ngày càng mạnh lên và thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa. Trƣớc thành công vang dội của Nhật Bản cũng nhƣ thất bại nặng nề của nhà Thanh trƣớc cƣờng quốc phƣơng Tây các nƣớc Đông

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.