Tổng quan một số vấn đề cơ sở lí luận của Dạy học phân hóa

Bài báo tập trung trình bày tổng quan một số vấn đề cơ sở lí luận của DHPH: lý thuyết xã hội học của quá trình dạy học; lý thuyết về vùng phát triển gần nhất; thuyết đa trí tuệ; trình độ nhận thức, sở thích, phong cách học của học sinh (HS), định hướng dạy học tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Từ đó đi đến cái nhìn rõ nét hơn về định hướng DHPH. | DHTH amp DHPH ở trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới CT và SGK sau năm 2015 Tổng quan một số vấn đề cơ sở lí luận của Dạy học phân hóa TS. Lê Thị Thu Hương 1 Tóm tắt Dạy học phân hóa DHPH là một trong những định hướng cơ bản của giáo dục phổ thông sau 2015. Đây là vấn đề được quan tâm nghiên cứu vận dụng từ lâu ở nhiều quốc gia trên thế giới. Bài báo tập trung trình bày tổng quan một số vấn đề cơ sở lí luận của DHPH lý thuyết xã hội học của quá trình dạy học lý thuyết về vùng phát triển gần nhất thuyết đa trí tuệ trình độ nhận thức sở thích phong cách học của học sinh HS định hướng dạy học tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Từ đó đi đến cái nhìn rõ nét hơn về định hướng DHPH. Từ khóa dạy học phân hóa cơ sở lí luận thuyết đa trí tuệ vùng phát triển gần nhất. 1. Đặt vấn đề Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI nêu rõ định hướng Giáo dục Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân yêu gia đình yêu Tổ quốc yêu đồng bào sống tốt và làm việc hiệu quả 1 . Để thực hiện tốt nội dung đó DHPH phải được xem như một trong những định hướng cơ bản của đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam sau 2015 nhằm phát triển nền giáo dục nước nhà theo định hướng tiếp cận năng lực người học. DHPH được nghiên cứu và vận dụng ở rất nhiều nước trên thế giới trong đó phát triển nhất là ở Mỹ. Gibson 2010 đã viết DHPH không phải là một xu hướng dạy học mới và cũng không phải là một quan niệm mới về dạy học theo 2 . Những nghiên cứu về DHPH được bắt đầu từ lâu trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu trước đó và những kết quả nghiên cứu này được xem như nền tảng cơ sở lí luận vững chắc của định hướng DHPH. 2. Nội dung Lý thuyết xã hội học của quá trình dạy học Qua nghiên cứu tìm hiểu các tài liệu chúng tôi nhận thấy một số nhà giáo dục và nghiên cứu giáo dục xem lí thuyết về mặt xã hội học được xây dựng bởi nhà tâm lí học Nga Vygotsky 1896-1934 là cơ sở để nghiên cứu về quá trình giáo dục sự thay đổi trong lớp học và tái phát triển Blanton .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.