Tổng quan nghiên cứu và đề xuất mô hình năng lực lãnh đạo đối với CEO khách sạn 4 - 5 sao

Với mục đích làm rõ yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo của CEO khách sạn 4 - 5 sao, tác giả đã tổng quan nghiên cứu và đưa ra đề xuất về mô hình năng lực lãnh đạo được coi là phù hợp với CEO khách sạn 4 - 5 sao. Bài viết sử dụng toàn bộ dữ liệu thứ cấp và chỉ đề cập các nghiên cứu trực tiếp về năng lực lãnh đạo, chưa đề cập đến nhiều nghiên cứu có liên quan đến năng lực nói chung hoặc các nhóm năng lực khác của CEO khách sạn 4 - 5 sao. | TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI CEO KHÁCH SẠN 4 - 5 SAO ThS. Hoàng Thị Thu Trang1 Tóm tắt CEO - Chief Executive Officer luôn được coi là linh hồn của doanh nghiệp. Nhiều nghiên cứu trước đây đã chứng minh được rằng kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có sự liên quan chặt chẽ với năng lực của CEO Waldman và cộng sự 2004 . Không thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng và vai trò của CEO với sự thịnh vượng của doanh nghiệp. Trong những năm gần đây đã có nhiều các nghiên cứu liên quan đến năng lực của CEO nói chung hoặc năng lực lãnh đạo của CEO ra đời nhằm mục đích gia tăng hiệu quả hoạt động của CEO. Tuy nhiên với đề tài về năng lực CEO khách sạn 4 - 5 sao cũng chưa có nhiều nghiên cứu sâu. Với mục đích làm rõ yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo của CEO khách sạn 4 - 5 sao tác giả đã tổng quan nghiên cứu và đưa ra đề xuất về mô hình năng lực lãnh đạo được coi là phù hợp với CEO khách sạn 4 - 5 sao. Bài viết sử dụng toàn bộ dữ liệu thứ cấp và chỉ đề cập các nghiên cứu trực tiếp về năng lực lãnh đạo chưa đề cập đến nhiều nghiên cứu có liên quan đến năng lực nói chung hoặc các nhóm năng lực khác của CEO khách sạn 4 - 5 sao. Từ khóa CEO khách sạn 4 - 5 sao mô hình năng lực lãnh đạo Abstract CEO - Chief Executive Officer is always considered the soul of the business. Many previous studies have demonstrated that business performance of enterprises is closely related to the competency of CEO Waldman et al. 2004 . The influence and role of the CEO with the prosperity of the business is undeniable. In recent years there have been many researches related to CEO s competencies in general or CEO s leadership competencies were born in order to increase CEO performance. However with the topic of hotel CEO competency of 4 amp 5 stars there has not been much in-depth research. For the purpose of clarifying the constituent elements of leadership capacity of 4 amp 5-star hotel CEOs the author has literature review and proposed a model of leadership

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    13    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.