Trách nhiệm hình sự trong trường hợp đồng phạm chưa hoàn thành

Việc xem xét, nghiên cứu để làm rõ vai trò của từng người trong đồng phạm, từ đó áp dụng hình phạt một cách hiệu quả nhất mà mục đích của hình phạt muốn hướng đến. Chính vì thế, đối với vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm cần phải tuân thủ một số nguyên tắc đặc thù trong truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đồng phạm. Mời các bạn tham khảo! | TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TRONG TRƢỜNG HỢP ĐỒNG PHẠM CHƢA HOÀN THÀNH ThS. Đoàn Trọng Chỉnh Khoa Luật trường Đại học Công nghệ Chí Minh HUTECH TÓM TẮT Trách nhiệm hình sự là một dạng của trách nhiệm pháp lý cơ sở của trách nhiệm hình sự là sự vi phạm trách nhiệm hình sự trách nhiệm hình sự được hiểu là hậu quả pháp lý của việc thực hiện tội phạm thể hiện bằng việc áp dụng đối với người phạm tội một hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế Nhà nước do luật hình sự quy định. Dưới góc độ nghiên cứu trong bài viết này tác giả làm rõ trách nhiệm hình sự của những người đồng phạm ở giai đoạn chưa hoàn thành đó là trách nhiệm hình sự của người thực hành trong giai đoạn chưa hoàn thành trách nhiệm hình sự của người xúi giục trong giai đoạn chưa hoàn thành trách nhiệm hình sự của người giúp sức trong giai đoạn chưa hoàn thành và trách nhiệm của người tổ chức trong giai đoạn chưa hoàn thành. Trách nhiệm hình sự chỉ được áp dụng đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội được mô tả trong cấu thành tội phạm. Ngoài một số trường hợp hành vi tổ chức hành vi xúi giục hành vi giúp sức được quy định là những tội phạm độc lập thì phần nhiều hành vi của người tổ chức người xúi giục người giúp sức lại không được quy định trong những cấu thành tội phạm cụ thể phạm do những người đồng phạm thực hiện chưa hoàn thành là một trường hợp đặc biệt của tội phạm chưa hoàn thành. Khi nghiên cứu đồng phạm chưa hoàn thành chủ yếu khoa học hình sự nhìn dưới hai góc độ là chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt của những người đồng phạm từ đó xem xét trách nhiệm hình sự của những người đồng trường hợp phạm tội đồng phạm là việc phạm tội của nhiều người trong đó mỗi người trong đồng phạm có những vai trò khác nhau tổ chức giúp sức xúi giục thực hành. Việc xem xét nghiên cứu để làm rõ vai trò của từng người trong đồng phạm từ đó áp dụng hình phạt một cách hiệu quả nhất mà mục đích của hình phạt muốn hướng đến. Chính vì thế đối với vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm cần phải

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.