Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Nội dung bài viết trình bày quá trình triển khai tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN) không những sẽ giúp cho doanh nghiệp kinh doanh tốt mà còn hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến kinh doanh và các vấn đề xã hội. Hoạt động TNXHDN không phải chỉ để làm cho doanh nghiệp cảm thấy hài lòng đơn thuần, không hẳn là những hoạt động quảng bá, từ thiện hay tài trợ nhỏ lẻ thông thường mà hoạt động này đòi hỏi tính liên tục, cam kết lâu dài cho lợi ích của doanh nghiệp và cho lợi ích của xã hội. | TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ TS. Hoàng Ngọc Hải1 - TS. Hồ Thanh Thủy2 - TS. Phạm Thị Thủy3 Tóm tắt Triển khai tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp TNXHDN không những sẽ giúp cho doanh nghiệp kinh doanh tốt mà còn hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến kinh doanh và các vấn đề xã hội. Hoạt động TNXHDN không phải chỉ để làm cho doanh nghiệp cảm thấy hài lòng đơn thuần không hẳn là những hoạt động quảng bá từ thiện hay tài trợ nhỏ lẻ thông thường mà hoạt động này đòi hỏi tính liên tục cam kết lâu dài cho lợi ích của doanh nghiệp và cho lợi ích của xã hội. TNXHDN cần được xem như là lợi ích của doanh nghiệp để họ chủ động triển khai hướng tới một cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả với sản phẩm thương hiệu được người tiêu dùng tín nhiệm xây dựng được nguồn nội lực nhân tài quý giá có vị thế và danh tiếng tốt trong xã hội. Chính vì vậy nâng cao TNXHDN ở nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết. Abstract Good implementation of corporate social responsibility CSR will not only help good business enterprises but also support businesses to solve strategic issues related to business and social issues. CSR activities are not only to make businesses feel satisfied simply not necessarily the usual small promotional charity or sponsorship activities that require continuity and long-term commitment. for the benefit of the business and for the benefit of society. CSR needs to be considered as an enterprise s benefit for them to proactively deploy towards an effective business community with brand products trusted by consumers build valuable internal resources having a good position and reputation in society . Therefore raising CSR in our country in the context of international integration is an extremely important and necessary job. 1. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ LỢI ÍCH THỰC TIỄN TNXHDN vẫn còn là một khái niệm mới đối .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.