Tuyển mộ nhân lực trong bối cảnh cách mạnh công nghiệp 4.0 - Nghiên cứu tình huống tại các doanh nghiệp truyền thông

Bài viết "Tuyển mộ nhân lực trong bối cảnh cách mạnh công nghiệp - Nghiên cứu tình huống tại các doanh nghiệp truyền thông" khái quát bối cảnh hội nhập nhân lực trong cách mạng công nghiệp và các phương pháp tiếp cận nguồn tuyển mộ, nghiên cứu tình huống tại các doanh nghiệp truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo! | TUYỂN MỘ NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNH CÔNG NGHIỆP - NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRUYỀN THÔNG ThS. Trần Văn Tuệ1 Tóm tắt Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với viêc rô-bốt sẽ thay thế con người trong nhiều lĩnh vực tác động mạnh mẽ tới quản trị nhân lực. Cuộc cách mạng này cũng làm thay đổi nhiều ngành nghề. Quản trị nhân sự cũng bị ảnh hướng lớn bởi các ứng dụng công nghệ trong quản trị con người quản lý nguồn nhân lực. Công tác tuyển mộ nhân sự trong xác định nguồn tuyển mộ và cách tiếp cận nguồn tuyển mộ cũng bị ảnh hưởng lớn khi tiếp cận nguồn tuyển dụng nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp . Bài viết khái quát bối cảnh hội nhập nhân lực trong cách mạng công nghiệp và các phương pháp tiếp cận nguồn tuyển mộ nghiên cứu tình huống tại các doanh nghiệp truyền thông. Từ khóa Cách mạng công nghiệp Tuyển mộ trong cách mạng công nghiệp Tuyển mộ doanh nghiệp truyền thông Cách tiếp cận nguồn Abstract The fourth industrial revolution with robots will replace people in many areas that have a strong impact on human resource management. This revolution also changed many industries. Human resource management is also greatly influenced by technology applications in human management and human resource management. Personnel recruitment in determining recruitment resources and recruitment resources approaches is also greatly affected by access to human resource recruitment during the industrial revolution . An overview of the context of human resource integration in technology revolution and approaches to recruitment case studies at media enterprises. Keywords Industrial revolution Recruitment in the industrial revolution Recruitment of media enterprises Source approach. 1. BỐI CẢNH HỘI NHẬP NHÂN LỰC QUỐC TẾ TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP . Bối cảnh hội nhập Hội nhập và toàn cầu hoá đã và đang là một xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia khu vực và thế giới. Với quá trình phân công .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    1    1    04-10-2022
49    5    1    04-10-2022
135    95    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.