Ứng dụng dữ liệu lớn trong hoạt động của Ngân hàng Trung ương

Bài viết bàn về việc áp dụng Big Data tại một số Ngân hàng Trung ương trên thế giới cũng được phân tích, từ đó đưa ra các khuyến nghị cho việc phát triển áp dụng Big Data tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo! | Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA quot CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG quot ỨNG DỤNG Dữ liệu lớn TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ThS. Lê Vân Chi1 Viện Ngân hàng - Tài chính Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ThS. Đỗ Tuấn Anh Khối khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ NHTMCP Quân đội Tóm tắt Dữ liệu lớn Big Data là một trong những nội dung chính của Cách mạng công nghiệp . Việc áp dụng Big Data trong quá trình hoạch định chính sách có thể giúp các Ngân hàng trung ương NHTW phát hiện các xu hướng cũng như điểm chuyển đổi giữa các giai đoạn trong nền kinh tế đánh giá được những chỉ tiêu mà không thể đo lường được bằng các phương trình kinh tế thông thường nâng cao hiệu quả hoạt động và chính sách của NHTW. Tuy nhiên việc áp dụng Big Data cũng gặp những thách thức liên quan đến vấn đề thu thập và xử lý dữ liệu các yêu cầu đối với hệ thống công nghệ thông tin của NHTW và vấn đề quản trị dữ liệu. Trong bài viết này việc áp dụng Big Data tại một số NHTW trên thế giới cũng được phân tích từ đó đưa ra các khuyến nghị cho việc phát triển áp dụng Big Data tại Ngân hàng Nhà nước NHNN Việt Nam. Từ khoá Ngân hàng trung ương Cách mạng công nghiệp Big Data Abstract Big Data is one of the main pillars of the Fourth Industrial Revolution. The application of Big Data in the policy-making process can help central banks detect economic trends as well as the turning points of business cycles assess indicators which can not be measured by normal economic equations improve central banks operational efficiency. However the application of Big Data also faces challenges related to data collecting and processing the central banks required information technology system and data governance. In this study the application of Big Data in several central banks in the world will be analysed thus providing recommendations for the development of Big Data in the State bank of Vietnam. Key words Central banks Industry Big Data 1 Email của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
158    60    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.