Ứng dụng phần mềm EditPlus xây dựng và phát triển hệ thống tài liệu số phục vụ giảng dạy thực hành điện, điện tử

Bài viết giới thiệu nghiên cứu về xây dựng một tài liệu giảng dạy dạng số bằng cách điều chỉnh phần cứng và phần mềm của hãng LUCAS NULLE thông qua sử dụng phần mềm EditPlus. Mời các bạn cùng tham khảo! | ỨNG DỤNG PHẦN MỀM EDITPLUS XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TÀI LIỆU SỐ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY THỰC HÀNH ĐIỆN ĐIỆN TỬ Phạm Hoàng Nam Phạm Mạnh Toàn Nguyễn Tiến Dũng Viện Kỹ thuật và Công nghệ Trƣờng Đại học Vinh TÓM TẮT Trong báo cáo này chúng tôi giới thiệu nghiên cứu về xây dựng một tài liệu giảng dạy dạng số bằng cách điều chỉnh phần cứng và phần mềm của hãng LUCAS NULLE thông qua sử dụng phần mềm EditPlus. Nghiên cứu của chúng tôi đã đƣợc áp dụng trong việc giảng dạy học phần thực hành điện-điện tử và kết quả sơ bộ đã cho thấy tính hiệu quả trong việc đ y nhanh quá trình học tập của sinh viên. Nghiên cứu của chúng tôi có thể đƣợc phổ biến và mở rộng cho tất cả các mô-đun trong giảng dạy Kỹ thuật Điện và Điện tử. Từ khóa EditPlus hƣớng dẫn thực hành điện Lucas Nulle tài liệu số. 1. GIỚI THIỆU Các nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phƣơng pháp dạy học rất đa dạng và phong phú nhƣng thƣờng tập trung vào một số hƣớng nghiên cứu chính bao gồm xây dựng các bài giảng và giáo trình điện tử sử dụng các phần mềm xử lí số liệu cho các môn học chuyên ngành nhƣ CAD CAM MATLAB AutoCAD PW. số hóa ngân hàng câu hỏi thi và các phần mềm trắc nghiệm khách quan mức độ cao hơn là việc xây dựng các phần mềm mô phỏng và các phòng thí nghiệm ảo. Một hƣớng nghiên cứu khác là khai thác tối đa những tính năng tuyệt vời của Internet xây dựng các trang Web học tập một công cụ vô cùng hữu dụng và hấp dẫn đối với sinh viên cũng nhƣ giáo viên cho phép hoạt động dạy và học hết sức linh hoạt nhƣ học tập từ xa tự kiểm tra và đánh giá qua mạng 1 2 . Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng và phát triển hệ thống tài liệu số đổi mới phƣơng pháp giảng dạy theo định hƣớng nâng cao rèn luyện kỹ năng thực hành trong dạy học ở bậc đại học nói chung và ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử nói riêng trong đó có lĩnh vực thực hành thí nghiệm là cần thiết. Trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu ứng dụng phần mềm EditPlus để xây dựng một hệ thống tài liệu số trên cơ sở phát triển hệ thống tài

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    45    1    25-09-2022
110    125    2    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.