Ứng dụng phương pháp học tập chủ động trong môn Đọc hiểu Tiếng Nhật 4

Bài viết mang lại hiệu quả học tập cho sinh viên chuyên ngành Nhật ngữ trường Đại học Hutech, đồng thời góp phần cung cấp tư liệu tham khảo về phương pháp học tập chủ động cho người dạy và người học chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật. Mời các bạn cùng tham khảo! | ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG TRONG MÔN ĐỌC HIỂU TIẾNG NHẬT 4 Trần Nữ Hạnh Nhân Khoa Nhật Bản học trƣờng Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh HUTECH TÓM TẮT Học tập bằng phƣơng pháp chủ động PPHTCĐ Active Learning là phƣơng pháp học tập vẫn còn mới trong lý thuyết lẫn thực hành ở nền giáo dục nƣớc nhà. Đặc biệt việc ứng dụng phƣơng pháp học tập chủ động trong chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật vẫn còn là 1 thử thách với sinh viên thế hệ đã quen với việc học tập lấy Thầy Cô làm trung tâm. Ứng dụng phƣơng pháp học tập chủ động trong môn Đọc hiểu 4 để thiết kế bài giảng phù hợp cho các đối tƣợng là sinh viên năm 1 năm 2 là một hƣớng nghiên cứu vô cùng cần thiết. Kết quả nghiên cứu mang lại hiệu quả học tập cho sinh viên chuyên ngành Nhật ngữ trƣờng Đại học Hutech đồng thời góp phần cung cấp tƣ liệu tham khảo về phƣơng pháp học tập chủ động cho ngƣời dạy và ngƣời học chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật. Từ khóa Đọc hiểu giảng dạy môn đọc hiểu tiếng Nhật hiệu quả học tập chủ động phƣơng pháp dạy ngoại ngữ. ABSTRACT Active Learning is a relatively new learning method in Vietnam both in theory and practice. Especially the application of Active Learning in the field of Japanese studies presents a real challenge for many students who have been familiar with teacher-centered educational methods. Therefore the application of the Active Learning technique in the Reading Module 4 in order to design appropriate teaching curriculum for first and second year students is a research direction worth considering. This research is beneficial to students pursuing the Japanese Studies courses at the Hutech University and provides valuable reference materials concerning Active Learning for both teachers and students specializing in Japanese studies. Keywords Active Learning effective foreign language teaching method reading comprehension teaching Japanese reading comprehension. 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT . Định nghĩa PPHTCĐ PPHTCĐ Active Learning đƣợc giải thích nhƣ là một phƣơng pháp dạy học tạo ra hứng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.