Using mobile devices to support students in an english essaywriting class at Hutech

The purpose of this study is to explore the potential use of mobile devices in supporting learners‘ essay writing. Individual interview and focus group discussion were employed to collect the data. A group of students of classes 17DTAC1, 17DTAC2 were selected on a voluntary basis to take part in the study. As teaching content, two techniques were introduced to the participants via Zalo. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
202    1    1    04-10-2022
35    6    1    04-10-2022
11    5    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.