Utilization of rice bran to prepare oligosaccharides by enzymatic method

This study investigated extracted OS structures derived from three different rice bran AX using Ultraflo Max. Rice bran AX extracted from commercially defatted rice bran (COM) yielded the greatest OS amount ( mg/g RBAX), followed by that of the Sanpahtawng cultivar ( mg/g RBAX), and lastly, the Chainat1 cultivar ( mg/g RBAX), as evidenced via Ultraflo Max enzyme hydrolysis. Interestingly, A3X was the primary OS product in all rice bran AX hydrolysates prepared by Ultraflo Max. Ultraflo Max was therefore a suitable commercial enzyme for short-chain OS conversion from rice bran AX. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    13    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.