Vai trò và nhiệm vụ của cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ dưới góc nhìn giáo dục dựa trên đầu ra

Bài viết xác lập một góc nhìn về vị trí, vai trò, và trách nhiệm của cố vấn học tập bằng cách hệ thống hóa một số tài liệu và tư liệu trong và ngoài nước liên quan đến công tác cố vấn học tập và đưa ra những đề nghị những giải pháp nâng cao chất lượng của công tác này. Mời các bạn cùng tham khảo! | VAI TRÕ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ DƢỚI GÓC NHÌN GIÁO DỤC DỰA TRÊN ĐẦU RA Vũ Văn Thái1 Dẫn nhập Là một phương thức đào tạo khoa học và hiệu quả nên học chế tín chỉ đã và đang được áp dụng tại các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Đây là một phương thức đào tạo linh hoạt lấy người học làm trung tâm nhắm đến nhu cầu và lợi ích của người họci và chú trọng đến việc phát triển của từng cá nhân. Ngày 02 11 2005 chính Phủ ra Nghị quyết 14 2005 NQ-CP về đổi mới cơ bản và toàn diện Giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 . Trong đó thể hiện chủ trương sau Xây dựng và thực hiện lộ trình chuyển sang chế độ đào tạo theo hệ thống tín chỉ ii. Thực hiện chủ trương này đến nay hầu hết các trường đại học Việt Nam đã chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ và đang dần hoàn thiện phương thức đào tạo này tại đơn vị của mình. Trong phương thức đào tạo này cố vấn học tập là mảng công tác không thể thiếu. Mỗi CVHT không chỉ đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của sinh viên mà còn góp phần giúp nhà trường hoàn thành sứ mạng đào tạo. Ngoài ra CVHT còn được xem như bộ mặt của trường khi thay mặt trường trực tiếp làm việc với sinh viên. Ở Hoa Kỳ CVHT được xem là một nghề với những yêu cầu nhất định về trình độ kinh nghiệm kỹ năng và tâm huyết với công việc. Trang web Cổng Thông tin Giáo dục Hoa Kỳ Education Portal iii trích dẫn dự báo của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ rằng trong giai đoạn 2012-2022 nhu cầu nhân lực cho công tác cố vấn học tập trong các trường ở nước này tăng thêm 12 . Thu nhập bình quân của một CVHT là USD một năm tính theo thời điểm tháng 9 2014 iv. Do việc đào tạo theo học chế tín chỉ ở hầu hết các trường đại học cao đẳng tại Việt Nam đang ở gian đoạn hoàn thiện nên công tác tư vấn học tập chưa được đầu tư đúng mức. Bài viết này xác lập một góc nhìn về vị trí vai trò và trách nhiệm của CVHT bằng cách hệ thống hóa một số tài liệu và tư liệu trong và ngoài nước liên quan đến công tác cố vấn học tập. 1 Giảng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.