Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh về tự phê và phê bình góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay

Bài viết bàn về việc vận dụng phong cách Hồ Chí Minh về tự phê và phê bình để góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cũng như những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo! | Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh về tự phê và phê bình góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên hiện nay Đại tá ThS Nguyễn Chí Hiến Trường Sĩ quan Không quân V ấn đề tự phê bình và phê bình đã được Hồ Chí Minh đề cập rất sâu sắc trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc viết từ năm 1947 và nhiều bài viết bài nói bài viết khác. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh tự phê bình và phê bình không những là vũ khí trong xây dựng tổ chức mà còn được nâng lên tầm nghệ thuật. Người cho rằng tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng đây là nguyên tắc bao trùm nhất trong công tác xây dựng Đảng. Người khẳng định Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình vạch rõ những cái đó vì đâu mà có khuyết điểm đó xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ mạnh dạn chắc chắn chân chính . Tự phê bình là gì và phê bình là gì Đôi khi Hồ Chí Minh dùng cách gọi là tự kiểm điểm và kiểm điểm hoặc tự sửa chữa và giúp đồng chí mình sửa chữa tự xét mình và xét đồng chí mình để nhấn mạnh ý nghĩa của tự phê bình và phê bình trong việc khắc phục khuyết điểm. Theo Bác Tự phê bình và phê bình không phải chỉ vạch ra khuyết điểm mà phải nêu cả ưu điểm nêu ưu điểm trước vạch khuyết điểm sau nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm phải đi đôi với nhau không coi nhẹ 90 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức phong cách của cán bộ công chức ý nghĩa của một mặt nào. Điều đó biểu hiện rõ tính nhân văn và tính khoa học - nét đặc sắc trong quan niệm về tự phê bình và phê bình của Hồ Chí Minh. Phương pháp tự phê bình và phê bình là Nêu ưu điểm vạch khuyết điểm của mình trước và nêu ưu điểm vạch khuyết điểm của đồng chí mình sau dù là kiểm điểm hay phê bình người khác thì người có khuyết điểm đó cũng là đồng chí mình chứ không phải kẻ thù hay đối địch. Cho

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    5    1    02-10-2022
9    69    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.