Vốn xã hội, thông tin tín dụng và hiêu ứng địa phương ảnh hưởng tới thu nhập hộ gia đình nông thôn

Bài viết đưa ra các khuyến nghị với các nhà đầu tư và Chính Phủ trong việc đầu tư vào vốn xã hội và đưa ra các bằng chứng về hiệu ứng địa phương của vốn xã hội. Nghiên cứu chỉ ra rằng vốn xã hội địa phương đóng góp vai trò quan trọng trong việc nâng cao thu nhập hộ gia đình nông thôn thông qua bốn nhóm biến: Sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình, đặc điểm của chủ hộ, lòng tin và thông tin nhận được từ các nguồn chính thống cũng như hiệu ứng địa phương. | Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA quot CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG quot VỐN XÃ HỘI THÔNG TIN TÍN DỤNG VÀ HIỆU ỨNG ĐỊA PHƯƠNG ẢNH HƯỞNG TỚI THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH NÔNG THÔN ThS. Phan Thị Thanh Hương Đỗ Thị Minh Hiệp Nguyễn Trọng Phú Đỗ Đức Lân Nguyễn Hồng Sơn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tóm tắt Nghiên cứu chú trọng vào ảnh hưởng vốn xã hội tới thu nhập hộ gia đình nông thôn Việt Nam. Trong bài viết này chúng tôi nghiên cứu về ảnh hưởng của hai nhóm tác động của vốn xã hội yếu tố bên trong và bên ngoài tới thu nhập hộ gia đình. Phương pháp hồi quy đa biến OLS được sử dụng để phân tích bộ dữ liệu Khảo sát Nguồn lực hộ gia đình Việt Nam Vietnam Access to Resources Household Survey năm 2014 với sự tham gia của 3 648 hộ nông dân ở 12 tỉnh thành. Nghiên cứu chỉ ra rằng vốn xã hội địa phương đóng góp vai trò quan trọng trong việc nâng cao thu nhập hộ gia đình nông thôn thông qua bốn nhóm biến Sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình đặc điểm của chủ hộ lòng tin và thông tin nhận được từ các nguồn chính thống cũng như hiệu ứng địa phương. Bài viết cũng đưa ra các khuyến nghị với các nhà đầu tư và Chính Phủ trong việc đầu tư vào vốn xã hội và đưa ra các bằng chứng về hiệu ứng địa phương của vốn xã hội. Từ khóa thu nhập hộ gia đình nông thôn vốn xã hội The relationship between social capital information of access to credit locality and effects to income of rural households Abstract This paper focuses on social capital and its impacts to the income of rural household in Vietnam which is rarely studied in literature. In this research we contribute to literature the effects of two different factors internal and external of social capital on household income. The multivariate OLS regression model is used to analyse data of the Vietnam Access to Resources Household Survey

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.