Xác định tỷ lệ thích hợp giữa các AA giới hạn so với lysine dạng tiêu hóa hồi tràng chuẩn trong khẩu phần cho lợn hậu bị từ 60 kg cho đến khi phối giống lần đầu

Mục tiêu của thí nghiệm nhằm xác định các axit amin (AA) giới hạn tiêu hóa hồi tràng thực cho lợn ở giai đoạn từ 60 kg đến khi phối giống lần đầu nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất sinh sản sản của lợn. Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn CRD với 4 nghiệm thức là 4 tỷ lệ khác nhau giữa các AA dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn (SID) so với SID lysine theo các khuyến cáo (40 lợn con/nghiệm thức x 4 lần lặp lại x 4 NT = 640 con). | XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÍCH HỢP GIỮA CÁC AA GIỚI HẠN SO VỚI LYSINE DẠNG TIÊU HÓA HỒI TRÀNG CHUẨN TRONG KHẨU PHẦN CHO LỢN HẬU BỊ TỪ 60 KG CHO ĐẾN KHI PHỐI GIỐNG LẦN ĐẦU Phan Thị Tƣờng Vi Nguyễn Duy Khánh Lã Văn Kính Bộ môn Dinh dưỡng Thức ăn chăn nuôi Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ Email TÓM TẮT Mục tiêu của thí nghiệm nhằm xác định các axit amin AA giới hạn tiêu hóa hồi tràng thực cho lợn ở giai đoạn từ 60 kg đến khi phối giống lần đầu nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất sinh sản sản của lợn. Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn CRD với 4 nghiệm thức là 4 tỷ lệ khác nhau giữa các AA dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn SID so với SID lysine theo các khuyến cáo 40 lợn con nghiệm thức x 4 lần lặp lại x 4 NT 640 con . Kết quả nghiên cứu cho thấy trong điều kiện chăn nuôi của Việt nam ở giai đoạn từ 60 kg cho đến khi phối giống lần đầu tỷ lệ giữa các SID AA thiết yếu quan trọng nhất so với SID lysine ở mức phù hợp và cân đối đã có xu hướng cải thiện tốc độ sinh trưởng và năng suất sinh sản ở NT3 là tối ưu nhất. Nhu cầu năng lượng protein lý tưởng trong khẩu phần cho lợn cái giai đoạn từ 60 kg cho đến khi phối giống lần đầu là kcal kg và protein thô. Tỷ lệ protein SID Lys Met Cys Thre Tryp lý tưởng trong khẩu phẩn cho lợn hậu bị 60 100 kg là 0 8 0 5 0 53 và 0 16 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Sự tiến bộ của dinh dưỡng động vật và thức ăn chăn nuôi là các nhà dinh dưỡng đã xây dựng khẩu phần ăn cho động vật bắt đầu đi từ căn cứ vào protein thô protein tiêu hóa axít amin AA tổng số total amino acid được coi là các chỉ tiêu dinh dưỡng cơ bản kế đến AA tiêu hóa AA tiêu hóa hồi tràng Apparent Ileal Digestible Amino Acid AID AA . Nhờ có hệ thống đánh giá mới này mà nhu cầu của động vật dạ dày đơn về AA thay vì vẫn được xác định và biểu thị dưới dạng tổng số thì nay đã được xác định và biểu thị ở dạng AA tiêu hóa. Tuy nhiên do hoạt động của hệ vi sinh vật trong ruột già của động vật dạ dày đơn mà sự đánh giá tiêu hoá AA tổng số biểu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.