Xây dựng một số bài học tích hợp về giáo dục môi trường an toàn - phòng tránh tai nạn thương tích ở trung học cơ sở

Với mục đích nâng cao kiến thức về môi trường giáo dục an toàn, giúp học sinh tránh chấn thương thể chất. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải nâng cao năng lực giảng dạy tích hợp vào chủ đề cho giáo viên để giúp giáo viên hiểu được địa chỉ và bài học tích hợp giáo dục môi trường cho kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích. | DHTH amp DHPH ở trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới CT và SGK sau năm 2015 Xây dựng một số bài học tích hợp về giáo dục môi trường an toàn - phòng tránh tai nạn thương tích ở trung học cơ sở TS. Tào Thị Hồng Vân Tóm tắt Giáo dục môi trường an toàn phòng tránh tai nạn thương tích vô cùng quan trọng ở trung học cơ sở. Với mục đích Với mục đích nâng cao kiến thức về môi trường giáo dục an toàn giúp học sinh tránh chấn thương thể chất. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải nâng cao năng lực giảng dạy tích hợp vào chủ đề cho giáo viên để giúp giáo viên hiểu được địa chỉ và bài học tích hợp giáo dục môi trường cho kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích. Từ khóa Giáo dục môi trường an toàn tích hợp địa chỉ tích hợp kế hoặch bài học I. Đặt vấn đề Chương trình giáo dục môi trường an toàn- PTTNTT cho học sinh trung học cơ sở được xây dựng trên nguyên tắc khai thác những nội dung đã có trong chương trình trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 16 2006 QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo không làm nặng thêm chương trình của các môn học. Tiếp đến ngày 22 8 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ra chỉ thị số 40 CT-BGDĐT về việc triển khai phong trào thi đua xây dựng trường học an toàn học sinh tích cực trên toàn quốc. Chương trình hướng tới mục tiêu Xây dựng môi trường giáo dục an toàn thân thiện hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội trong đó học sinh có khả năng phát huy tính chủ động tích cực sáng tạo trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và có hiệu quả. Bộ giáo dục kết hợp với UNICEF đã đưa ra các nội dung giáo dục môi trường an toàn- phòng tránh tai nạn thương tích ở trung học cơ sở dựa trên nguyên tắc đó bao gồm 7 nội dung về tai nạn thương tích do giao thông đuối nước cháy bỏng điện giật ngã động vật cắn vật sắc nhọn ngộ độc lồng ghép vào các hoạt động dạy học ở trug học cơ sở. Tuy nhiên trong thực tế việc dạy tích hợp các nội dung trên vào ở các trường trung học

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    18    1    04-10-2022
91    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.