Xây dựng phong cách lắng nghe ý kiến Nhân dân cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày việc xây dựng cho cán bộ, đảng viên thế giới quan, phương pháp luận, mục tiêu, mục đích đúng đắn trong tiếp xúc, liên hệ, lắng nghe ý kiến Nhân dân. Từ đó xây dựng, hình thành cho cán bộ phương pháp lắng nghe khoa học, biện chứng, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, trở về thực tiễn. | Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức phong cách của cán bộ công chức Xây dựng phong cách lắng nghe ý kiến Nhân dân cho cán bộ đảng viên theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Đại tá TS Lưu Văn Tứ Trường Sĩ quan Không quân P hong cách lắng nghe ý kiến Nhân dân là một trong những nội dung cơ bản trong phong cách lãnh đạo của cán bộ đảng viên thể hiện quan điểm tác phong lối làm việc dân chủ thể hiện nghệ thuật của công tác dân vận làm cơ sở để xây dựng đường lối tổ chức thực hiện lãnh đạo Nhân dân cũng như đề đạt với Đảng Chính phủ những tâm tư nguyện vọng đề xuất sáng kiến kinh nghiệm phong phú của Nhân dân. Bác đã dạy Trong công tác lãnh đạo quản lý mà thực hành được dân chủ tôn trọng các quyết định của tập thể biết lắng nghe ý kiến của mọi người thì sẽ phát huy được tính tích cực tự giác sáng tạo và quy tụ được sức mạnh sự đồng tình ủng hộ của nhiều người tạo nên sức mạnh to lớn để giải quyết các nhiệm vụ thắng lợi. Để xây dựng thực thi phong cách lắng nghe ý kiến nhân dân một cách hiệu quả thể hiện ở thái độ hành vi phong cách việc làm hàng ngày của mỗi cán bộ đảng viên chúng ta tập trung thực hiện đồng bộ thống nhất một số nội dung sau Thứ nhất xây dựng cho cán bộ đảng viên thế giới quan phương pháp luận mục tiêu mục đích đúng đắn trong tiếp xúc liên hệ lắng nghe ý kiến Nhân dân. Trong lắng nghe tiếp thu ý kiến Nhân dân cán bộ lãnh đạo quản lý phải có thế giới quan phương pháp luận mục tiêu đúng đắn tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc vì lợi ích chính đáng của nhân dân thực sự phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân dân. Bác chỉ rõ Sự lãnh đạo trong mọi 59 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học công tác thiết thực của Đảng ắt phải từ trong quần chúng ra trở lại nơi quần chúng . Thứ hai xây dựng hình thành cho cán bộ phương pháp lắng nghe khoa học biện chứng xuất phát từ thực tiễn tôn trọng thực tiễn trở về thực tiễn. Để nghe đúng nghe đủ nghe hết những tân tư nguyện vọng nhu cầu chính đáng những băn khăn trăn trở những sáng kiến kinh nghiệm đề xuất kiến nghị của nhân dân cán

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    15    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.