Xe phun thuốc trừ sâu điều khiển từ xa có tích hợp khả năng di chuyển theo đường thẳng

Bài báo trình bày một kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe phun thuốc trừ sâu được điều khiển từ xa. Hệ thống xe phun cho phép vận chuyển lượng thuốc lên đến 60kg và vận hành trên ruộng lầy đến 20cm với tốc độ 50m/phút. Một bộ điều khiển từ xa sử dụng chuẩn truyền thông không dây ZigBee với khoảng cách lên đến 300m, giúp người sử dụng tránh bị ảnh hưởng bởi độc tố của thuốc phun. Hệ thống điều khiển xe cũng được tích hợp giải thuật chống nhiễu từ trường phát ra từ bộ máy xăng trên xe cho phép xe chạy ổn định. | XE PHUN THUỐC TRỪ SÂU ĐIỀU KHIỂN TỪ XA CÓ TÍCH HỢP KHẢ NĂNG DI CHUYỂN THEO ĐƢỜNG THẲNG Trần Viết Thắng Phạm Hùng Kim Khánh Viện Kỹ thuật trƣờng Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh HUTECH TÓM TẮT Bài báo trình bày một kết quả nghiên cứu thiết kế chế tạo xe phun thuốc trừ sâu đƣợc điều khiển từ xa. Hệ thống xe phun cho phép vận chuyển lƣợng thuốc lên đến 60kg và vận hành trên ruộng lầy đến 20cm với tốc độ 50m phút. Một bộ điều khiển từ xa sử dụng chu n truyền thông không dây ZigBee với khoảng cách lên đến 300m giúp ngƣời sử dụng tránh bị ảnh hƣởng bởi độc tố của thuốc phun. Hệ thống điều khiển xe cũng đƣợc tích hợp giải thuật chống nhiễu từ trƣờng phát ra từ bộ máy xăng trên xe cho phép xe chạy ổn định. Ngoài ra thiết bị định vị cũng đƣợc tích hợp trên xe giúp xe có khả năng tự di chuyển trên đƣờng th ng làm giảm bớt các thao tác điều khiển của ngƣời dùng. Thiết kế cơ khí của xe đơn giản đầy đủ tính năng do đó có nhiều triển vọng trong việc tạo ra sản ph m hàng loạt phục vụ nông dân vùng lúa nƣớc ở Việt Nam. Từ khóa Bộ điều khiển di chuyển th ng ruộng lúa nƣớc xe phun thuốc ZigBee. 1. GIỚI THIỆU Đồng bằng sông Cửu Long ĐBSCL là vựa lúa lớn nhất của nƣớc ta chiếm hơn 50 sản lƣợng và hơn 90 lƣợng gạo xuất kh u của cả nƣớc là địa phƣơng đóng góp chính đƣa nƣớc ta vào hàng ngũ các nƣớc xuất kh u gạo hàng đầu thế giới. Nghề trồng lúa ở nƣớc ta gặp những khó khăn lớn về sâu bệnh phá hoại và cỏ dại. Phun thuốc thủ công có năng suất thấp thuốc phun không đều không điều khiển đƣợc chính xác lƣợng thuốc phun có thể dẫn tới phun thuốc chƣa đủ hoặc quá liều làm ô nhiễm môi trƣờng. Một vấn đề quan trọng nữa là khi dùng bình xịt thuốc độc tố trong thuốc trừ sâu có thể gây hại trực tiếp cho ngƣời đi phun thuốc 1 . Ở các nƣớc tiên tiến việc phun thuốc trừ sâu diệt cỏ đều dùng phƣơng tiện cơ giới nhƣ máy bay xe đặc chủng. Ở đó với đồng ruộng khô quy hoạch thửa lớn có lối đi phù hợp nên việc phun thuốc tự động ít gặp trở ngại. Phƣơng pháp phổ biến là dùng xe phun thuốc có hoặc không có

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.