Xu hướng chuyển đổi báo cáo tài chính Việt Nam theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Bài báo tập trung nghiên cứu những điểm mới trong chính sách kế toán của Việt Nam hiện nay, cụ thể là Thông tư 200/2014/TT-BTC, so sánh với kế toán quốc tế và đề xuất một số thay đổi cần thiết trong thời gian tới, để tiến dần đến việc áp dụng cơ chế báo cáo dựa trên chuẩn IFRS. | n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr ng ë ViÖt Nam XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM THEO CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Phạm Thị Ngọc Ly Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum Trong thời kỳ hội nhập kinh tế việc lập báo cáo tài chính BCTC theo các Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS ngày càng nhận được sự ủng hộ của các nước trên thế giới. Tại Việt Nam yêu cầu lập BCTC theo IFRS ngày càng trở lên phổ biến do yêu cầu về tính minh bạch thông tin tài chính lành mạnh hóa các quan hệ bên trong cũng như trong lộ trình hội nhập tham gia vào thị trường vốn quốc tế. Đến nay Việt Nam đã ban hành 26 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam VAS các thông tư hướng dẫn áp dụng chuẩn mực và một số quy định chưa có hướng dẫn trong các chuẩn mực và gần đây nhất là việc ban hành Thông tư 200 2014 TT-BTC ngày 22 12 2014 đã đánh dấu những bước chuyển biến đáng kể hạn chế những điểm khác biệt trước đây so với kế toán quốc tế đồng thời tạo nhiều thuận lợi cho công tác kế toán trong doanh nghiệp DN . Bài báo tập trung nghiên cứu những điểm mới trong chính sách kế toán của Việt Nam hiện nay cụ thể là Thông tư 200 2014 TT-BTC so sánh với kế toán quốc tế và đề xuất một số thay đổi cần thiết trong thời gian tới để tiến dần đến việc áp dụng cơ chế báo cáo dựa trên chuẩn IFRS. Từ khóa DN Báo cáo tài chính Chuẩn mực kế toán Việt Nam Báo cáo tài chính quốc tế Chuẩn mực kế toán quốc tế. Chế độ kế toán DN DN ban hành theo Quyết định 15 2006 QĐ-BTC sau khi trải qua 8 năm thực hiện đã bộc lộ nhiều điểm chưa phù hợp với thông lệ và chuẩn mực kế toán quốc tế cũng như thực tiễn tại Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và hội nhập quốc tế ngày 22 12 2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 200 2014 TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán DN thay thế cho Quyết định 15 2006 QĐ-BTC ngày 20 03 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư 244 2009 TT-BTC ngày 31 12 2009 đã đưa chế độ kế toán và lập BCTC của Việt Nam tiến lại gần hơn với các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.